Specjalność Asystentura rodziny i rodzinna piecza zastępcza – 2-letnie studia magisterskie II stopnia na kierunku pedagogika

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lutego 2016

Specjalność Asystentura rodziny i rodzinna piecza zastępcza – 2-letnie studia magisterskie na kierunku pedagogika II stopnia będzie można studiować stacjonarnie i niestacjonarnie w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie od roku akademickiego 2016/2017. 

Cele kształcenia

Ogólnym celem kształcenia na specjalności Asystentura rodziny i rodzinna piecza zastępcza jest doskonalenie przez studentów wiedzy i umiejętności dotyczących pedagogicznych aspektów pracy środowiskowej z osobą i rodziną, tj. diagnozowania potrzeb, projektowania i realizacji działań wspierających i interwencyjnych w oparciu o teorie z zakresu pedagogiki i innych nauk humanistycznych i społecznych oraz prowadzenia badań naukowych.

Student pogłębia wiedzę z zakresu pedagogiki i dziedzin pokrewnych, aby w sposób refleksyjny prowadzić swe działania zawodowe we współpracy z ich odbiorcami i w mulitprofesjonalnej koordynacji z przedstawicielami innych zawodów, również na stanowiskach kierowniczych. Celem kształcenia jest również wzmacnianie kompetencji studentów do łączenia podejścia humanistycznego w pracy z człowiekiem (polegającego na wspieraniu, stymulowaniu rozwoju, towarzyszeniu w podejmowaniu życiowych wyborów, przekonywaniu i motywowaniu jednak bez indoktrynacji i narzucania), z efektywnością z punktu widzenia instytucji. Ponadto doskonalenie warsztatu metodologicznego, opartego zarówno na paradygmacie pozytywistycznym (badania ilościowe), jak i humanistycznym (jakościowe), aby w pracy zawodowej móc prowadzić różnorodne typy badań dotyczących zjawisk i procesów społecznych.

Studia gruntownie przygotowują do wykonywania nowych zawodów: asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Absolwent może być również zatrudniony jako pedagog w zespołach asysty rodzinnej. Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej to nowe zawody w obszarze pomocy społecznej. Wymagają one specjalistycznego przygotowania w ramach unikalnej teorii i metodyki pracy, z uwypukleniem pedagogicznych aspektów, ponieważ specjaliści ci mają wspomagać rodziców w pełnieniu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Program kształcenia w obrębie przedmiotów specjalnościowych obejmuje teorię i metodykę prowadzenia wspierających działań pedagogicznych, socjalnych, terapeutycznych oraz zaradczych w środowisku zamieszkania lub przebywania rodziny (praca środowiskowa).

Po dalszym szkoleniu prowadzonym przez instytucje pomocy społecznej absolwent może założyć rodzinę zastępczą niezawodową, zawodową, specjalistyczną, rodzinne pogotowie opiekuńcze, rodzinny dom dziecka. Absolwent może też kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych, kursach i na studiach III stopnia.

Miejsca zatrudnienia

Miejscem zatrudnienia absolwentów są instytucje prowadzące asystę rodziny i rodzinną pieczę zastępczą, tj. ośrodki pomocy społecznej, ośrodki pomocy rodzinie, ośrodki wsparcia rodziny, powiatowe centra pomocy rodzinie, organizacje pozarządowe prowadzące wsparcie dla osób lub rodzin, organizacje pozarządowe będące organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, instytucje i organizacje pozarządowe prowadzące pracę z rodzicami na rzecz odzyskania dzieci (reintegrację rodziny).

Zasady rekrutacji

Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika otwarte są dla absolwentów: studiów pierwszego stopnia kierunku pedagogika, studiów pierwszego stopnia na kierunkach humanistycznych i społecznych pokrewnych do kierunku pedagogika. Preferowane jest ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunkach pedagogika, praca socjalna, nauki o rodzinie, psychologia, socjologia.

Rejestracja jest elektroniczna i na podstawie złożonych dokumentów (www.ajd.czest.pl). Moduł kształcenia – specjalność studenci wybierają w postaci deklaracji pod koniec pierwszego semestru studiów. Informacje dla kandydatów znajdują się w katalogach informacyjnych i na stronie internetowej AJD. Limit przyjęć – 70 osób. Minimalna liczba osób to około 25, określona każdorazowo decyzją Dziekana Wydziału Pedagogicznego AJD.

Szczegółowych informacji o sposobie rekrutacji udziela kierownik dziekanatu Danuta Pasieka nr tel. 34 378 43 02.

Program studiów ma charakter blokowy (modułowy):

  1. A) Blok treści podstawowych zawierający przedmioty: logika , etyka, antropologia kulturowa, socjologia edukacji, psychologia zachowań społecznych, metodologia badań pedagogicznych.
  2. B) Blok treści kierunkowych zawierający przedmioty: andragogika, pedagogika ogólna, pedagogika porównawcza.
  3. C) Blok treści uzupełniających zawierający przedmioty: edukacja zdrowotna z elementami promocji zdrowia, innowacje i współczesne kierunki pedagogiczne, metody statystyczne w pedagogice, seminarium magisterskie, przedmiot swobodnego wyboru, j. obcy, wychowanie fizyczne.
  4. D) Praktyki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w tym:
  5. Praktykę psychologiczno-pedagogiczną i 2. Praktykę zawodową.
  6. E) Moduł specjalnościowy zawierający przedmioty:

- dostarczające wiedzy i kształtujące umiejętności z zakresu prawa: podstawy formalno-prawne realizacji asystentury rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej, podstawy prawa rodzinnego oraz system świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i z pomocy społecznej,

- wzmacniające wiedzę z zakresu pedagogiki i dyscyplin pokrewnych, będących podstawą refleksyjnej pracy pomocowej, wychowawczej, edukacyjnej, terapeutycznej z osobą i rodziną: wybrane koncepcje pracy socjalno-wychowawczej i terapeutycznej z rodziną, pedagogizacja rodziców, edukacja medialna, wczesne wspomaganie rozwoju, asystentura w pomocy społecznej i edukacji, diagnoza stosowania przemocy względem dziecka i interwencja w sytuacji zagrożenia jego bezpieczeństwa, diagnoza i profilaktyka zaburzeń osobowości, wybrane modele diagnozy i terapii uzależnień, mediacje w pracy z rodziną,

- poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, organizacji i metodyki pracy socjalno-wychowawczej z rodziną, metodologii prowadzenia badań naukowych: warsztat komunikacji inter i intrapersonalnej, metodyka pracy asystenta rodziny, metodyka pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej z dzieckiem, pedagogika zabawy.

Program kształcenia był konsultowany z interesariuszami zewnętrznymi, m.in. Stowarzyszeniem na rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie „dla Rodziny”, będącym w środowisku lokalnym Częstochowy organizatorem wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej, od 5 lat prowadzącym szkolenia dla kadr pomocy społecznej. Przedmioty specjalnościowe będą prowadzone przez osoby mające doświadczenie praktyczne. Koordynatorem specjalności jest dr hab. Izabela Krasiejko, nr tel. 661 46 09 17.