Zapraszamy na kurs "Asystent rodziny" (150 godz. - kurs doskonalący) - promocyjna cena

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 stycznia 2017

Zapraszamy na KURS ASYSTENT RODZINY (doskonalący - 150 godz.). INTENSYWNIE!

Dla osób z wyższym wykształceniem na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna.

Kurs realizowany w terminie: 07.04.2017 r. – 02.07.2017 r.

Przyjmujemy zgłoszenia zarówno od instytucji jak i osób prywatnych.

W trakcie kursu osoby w nim uczestniczące zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne asystentowi rodziny do pracy z rodziną z wieloma problemami (ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia, przemoc, niepełnosprawność, choroba przewlekła), takie jak.:

- prowadzenie motywującej do zmiany rozmowy z klientem,

- poszukiwanie rozwiązań sytuacji trudnych,

- mediacje i negocjacje,

- koordynacja działań służb społecznych,

- aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych,

- konstruowanie dokumentacji.

Kurs skierowany jest do pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, którzy zamierzają być asystentami rodziny. Będzie prowadzony w formie warsztatów kształcących umiejętności praktyczne. Ukończenie kursu zapewnia znajomość metod i technik pracy z rodziną jako całością, jak również z poszczególnymi jej członkami (z uwzględnieniem młodzieży i dzieci), a także umiejętność pracy w oparciu o model Pracy Socjalnej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

W czasie kursu będzie możliwość zapoznania się z pracą asystentów rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Kurs kończy się egzaminem (obroną pracy dyplomowej) i uzyskaniem zaświadczenia.


Zajęcia poprowadzone zostaną przez wyspecjalizowaną kadrę :

dr hab. Izabela Krasiejko - adiunkt w Zakładzie Pracy Socjalnej Akademii im. J. Długosza, konsultant metodyczny i asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie, konsultant Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane), autorka książki Metodyka działania asystenta rodziny (www.slaskwn.com.pl), książki Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny (www.slaskwn.com.pl), Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej (www.weakapit.pl).

dr Edyta Widawska - adiunkt w Zakładzie Teorii Wychowania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, animatorka społeczna, trenerka umiejętności miękkich, mediator, konsultant Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane).

dr Zbigniew Wieczorek - adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza, posiada ukończone szkolenia dotyczące terapii w ujęciu różnych szkół terapeutycznych m.in. Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane), NLP, terapii komunikacyjnej, poznawczo – behawioralnej.

dr Agnieszka Miklewska – adiunkt w Zespole Badawczym Psychologii Stosowanej Akademii im. J.Długosza, psychoterapeuta, konsultant PSR (szkolenie zaawansowane), pełniła funkcję eksperta ds. wsparcia psychologicznego i oceny predyspozycji zawodowych przy Programie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Kroki ku pracy”.

dr Sylwia Kita – adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza,

mgr Monika Podgórska – psychoterapeuta, mediator, coach

mgr Alina Kula - Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie

mgr Lidia Zeller - mgr pedagogiki, od 2011 r. koordynator zespołu do spraw pieczy zastępczej i asysty rodzinnej w MOPS w Częstochowie, w latach 2002 – 2011 Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń Pomocy Społecznej w MOPS w Częstochowie.

mgr Anna Imielińska – asystent rodziny

mgr Beata Wawrzyńczak – specjalista terapii uzależnień.

 

Informacje organizacyjne:

Miejsce zajęć – Częstochowa

Czas trwania kursu - 150 godzin zajęć warsztatowych z elementami wykładu

Termin kursu – 07.04.2017 r. – 02.07.2017 r.

Zajęcia będą odbywały się w weekendy (sobota- niedziela lub piątek- niedziela), co dwa tygodnie.

 

Promocyjne ceny kursu!

- dla uczestników indywidualnych (osób fizycznych) – 1230,00 zł brutto  (1000 zł netto + 23%VAT)

- dla uczestników, których udział finansowany jest ze środków publicznych cena wynosi 1230,00 zł netto (VAT zwolniony - zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29c ustawy o VAT).

Cena obejmuje - zajęcia, materiały szkoleniowe, przerwę kawową. Uczestnik sam pokrywa koszty dojazdu, wyżywienia oraz ewentualnego zakwaterowania

 

Sposób płatności - płatności można dokonać jednorazowo lub w ratach (2- 3 raty).

I rata w wysokości 500,00 zł – płatna do 03.04.2017 r.

 

Warunki uczestnictwa w kursie:

- Zgłoszenie uczestnictwa – telefoniczne lub pocztą elektroniczną.

- Wypełnienie, podpisanie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa w kursie (poczta tradycyjną lub faksem na numer 34 387 12 39 lub zeskanowanej na adres mailowy: biuro@pimis.pl).

- Wpłata co najmniej I części opłaty za kurs (500,00 PLN) na konto bankowe Stowarzyszenia do dnia 03.04.2017 r.

- Uczestnik może wycofać się z udziału w kursie bez ponoszenia kosztów, jeśli przyśle pisemną rezygnację (poczta mailowa, faks) najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. Po upływie tego terminu zgłaszający zapłaci 50% wartości kursu.

- Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej ma prawo odwołać kurs lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.

- W przypadku odwołania kursu przez organizatora strona uczestnik ma prawo do otrzymania zwrotu przedpłaty.

 

Szczegółowe informacje i zapisy:

tel. (34) 34 30 038

e-mail: biuro@pimis.pl