Zapraszamy na kurs kwalifikacyjny "Asystent rodziny" (230 godz.) z akredytacją MRPiPS - INTENSYWNIE!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 lipca 2018

Stowarzyszenie Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej w Częstochowie zaprasza do udziału w kursie kwalifikacyjnym Asystent rodziny dla osób z wyższym wykształceniem na dowolnym kierunku lub wykształceniem średnim, w wymiarze 230 godzin (zgodnie rozporządzeniem MPiPS z 09.12.2011 w sprawie szkoleń na asystenta rodziny). 

Kolejna edycja kursu (08.09.2018 r. – 16.12.2018 r.).

Po ukończeniu kursu uczestnicy uzyskują kwalifikacje do pracy w charakterze asystenta rodziny, szkolenie przygotowuje do pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi.

Kurs kończy się egzaminem (obroną pracy dyplomowej) i uzyskaniem zaświadczenia.

Kurs prowadzony będzie w ujęciu koncepcji budzenia sił ludzkich. Uczestnicy zapoznają się z metodami motywującymi klienta do zmiany oraz skoncentrowanymi na rozwiązaniach. Program kursu wzbogacony jest więc treściami zgodnymi ze współczesnymi tendencjami w pracy socjalnej.

Kurs będzie prowadzony przez profesjonalną kadrę m.in. dr hab. Izabelą Krasiejko - autorkę książek i artykułów dotyczących metodycznego działania asystentów rodziny oraz częstochowskich asystentów rodziny. Częstochowska asystentura rodziny znalazła się wśród laureatów konkursu organizowanego przez Związek Miast Polskich „Samorządowy Lider Zarządzania 2011 – Usługi Społeczne“.

W trakcie kursu osoby w nim uczestniczące zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne asystentowi rodziny do pracy z rodziną z wieloma problemami (ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia, przemoc, niepełnosprawność, choroba przewlekła), takie jak.: 

- prowadzenie motywującej do zmiany rozmowy z klientem,

- poszukiwanie rozwiązań sytuacji trudnych,

- mediacje i negocjacje,

- koordynacja działań służb społecznych,

- aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych,

- konstruowanie dokumentacji. 

W czasie kursu będzie możliwość zapoznania się z pracą asystentów rodziny z Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny.

Kurs skierowany jest do: 

Osób przygotowujących się do roli zawodowej asystenta rodziny, posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie wyższe na kierunkach innych niż wymienione w art. 12 ust.1 p. pkt a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz.887) tj.: praca socjalna, socjologia, pedagogika. 

Zajęcia będą prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę: 

dr hab. Izabela Krasiejko - profesor w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, superwizor i doradca metodyczny asystentów rodziny, konsultant Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane), autorka wielu publikacji naukowych, w tym rekomendacji metodycznych i organizacyjnych w zakresie asystentury rodziny (na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) 

dr Edyta Widawska - adiunkt w Zakładzie Teorii Wychowania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, animatorka społeczna, trenerka umiejętności miękkich, mediator, konsultant Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane) 

dr Zbigniew Wieczorek - adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza, posiada ukończone szkolenia dotyczące terapii w ujęciu różnych szkół terapeutycznych m.in. Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane), NLP, terapii komunikacyjnej, poznawczo – behawioralnej 

dr Agnieszka Miklewska – adiunkt w Zespole Badawczym Psychologii Stosowanej Akademii im. J.Długosza, psychoterapeuta, konsultant PSR (szkolenie zaawansowane), pełniła funkcję eksperta ds. wsparcia psychologicznego i oceny predyspozycji zawodowych przy Programie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Kroki ku pracy” 

mgr Lilianna Ociepa - Kaźmirek – pedagog (pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna), kierownik Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystanek Bardo” 

mgr Monika Podgórska – psychoterapeuta, mediator, coach 

mgr Alina Kula - Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie. 

mgr Lidia Zeller - mgr pedagogiki, Prezes Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie ,,DLA RODZINY”, Kierownik Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny 

mgr Anna Imielińska – asystent rodziny 

mgr Beata Wawrzyńczak – specjalista terapii uzależnień 

Informacje organizacyjne: 

Miejsce zajęć: – Częstochowa, Al. Wojska Polskiego 124

Czas trwania kursu: 230 godzin (w tym 30 godzin praktyk)

Termin kursu – 08.09.2018 r. – 16.12.2018 r. 

Cena kursu: 2000,00 zł (możliwość dokonania płatności w 4 ratach)

Cena obejmuje – udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwę kawową. Uczestnik sam pokrywa koszty dojazdu, wyżywienia oraz ewentualnego zakwaterowania 

Terminy zjazdów:

I zjazd: 08-09.09.2018 r.

II zjazd: 21-23.09.2018 r.

III zjazd: 06-07.10.2018 r.

IV zjazd: 19-21.10.2018 r.

V zjazd: 03-04.11.2018 r.

VI zjazd: 16-18.11.2018 r.

VII zjazd: 01-02.12.2018 r.

VIII zjazd: 14-16.12.2018 r. (zakończony obroną pracy) 

Zajęcia praktyczne: termin do ustalenia – listopad 2018 (4 dni). 

Sposób realizacji - warsztaty realizowane są w blokach dwudniowych (sobota – niedziela) lub trzydniowych (piątek – niedziela). W pierwszy dzień zjazdu zajęcia rozpoczynają się od godz. 10:00. 

Warunki uczestnictwa w kursie:

- Zgłoszenie uczestnictwa – telefoniczne lub pocztą elektroniczną.

- Wypełnienie, podpisanie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa w kursie (poczta tradycyjną lub faksem na numer 34 387 12 39 lub zeskanowanej na adres mailowy: biuro@pimis.pl).

- Wpłata co najmniej I części opłaty za kurs (500,00 PLN) na konto bankowe Stowarzyszenia do dnia 30.08.2018 r.

- Uczestnik może wycofać się z udziału w kursie bez ponoszenia kosztów, jeśli przyśle pisemną rezygnację (poczta mailowa, faks) najpóźniej na 4 dni robocze przed rozpoczęciem kursu. Po upływie tego terminu zgłaszający zapłaci 50% wartości szkolenia.

- Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej ma prawo odwołać kurs lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.

- W przypadku odwołania kursu przez organizatora strona uczestnik ma prawo do otrzymania zwrotu przedpłaty.

 

Szczegółowe informacje i zapisy:

tel. (34) 34 30 038

e-mail: biuro@pimis.pl